نمایش اطلاعات

تحقیقاتی و تولیدی سینا ژن

تولید داروهای بیوتکنولوژیک و کیت های تشخیص مبتنی بر بیولوژی مولکولی، داروهای دامی و انسانی، کیت های تشخیص
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید