نمایش اطلاعات

فن آوری زیستی و آزمایشگاهی فضا پژوه

تولید آنزیم، کیت های استخراج RAN,DNA، کیت های تشخیص Real Time PCR، خدمات سنتو پرایمر و تعیین توالی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید