نمایش اطلاعات

فناوری ازدیاد برداشت فارس

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی صنایع بالادستی نفت و گاز، مطالعات مهندسی مخازن، انجام خصوصیات سنگ و سیال مخزن، مطالعات ویژه پژوهشی در صنایع بالادستی نفت وگاز، ساخت تجهیزات و دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید