نمایش اطلاعات

دانش افزار پیشرو جهان

خدمات فنی مهندسی، بازرگانی، تهیه و تأمین تجهیزات مختلف آزمایشگاهی اعم از کروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی، کنترل کیفی مورد نیاز مراکز بزرگ تولیدی و تحقیقاتی کشور اعم از مراکز نفتی، گاز، پتروشیمی، تحقیقاتی، دارویی، دانشگاهی، صنعتی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید