عنوان گروه شغلی

1. سپاهان گستر

انفورماتیک

چهارراه آپادانا، ابتدای آپادا ...

1. کولر ایران (سهامی خاص)

تولید کولر خودرو

کیلومتر14 جاده مخصوص کرج, بلوار ایران خودرو ...

1. کولر هوایی آبان

ساخت کولر و مبدل های حرارتی

ورودی دوم شهر جدید صدرا، کیلوم ...