عنوان گروه شغلی

1. اتاق ایران و ایتالیا

اتاق ایران و ایتالیا

میدان ولیعصر، خیابان ولدی، مجت ...

خیابان طالقانی، پلاک175 ...

خیابان دکتر بهشتی, خیابان شهید سرافرا ...

1. اتاق بازرگانی ایران و کانادا

اتاق بازرگانی ایران و کانادا

خیابان طالقانی، نبش فرصت، سا ...

1. اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

ارتقاء روابط تجاری و بازرگانی بین دو کشور ایران و آلمان

بزرگراه آفریقا، از جنوب به شمال، نرسیده به چهارر ...

1. بخش بازرگانی اتریش

خدمات بازرگانی

بلوار آفریقا, خیا ...

1. بخش بازرگانی تایلند

خدمات بازرگانی

شهرک غرب، فاز ششم، بلوار دادمان، خیابان ...

خیابان ولیعصر، بلوار س ...

خیابان پامن ...

بلوار آفریقا, خیاب ...

خیابان آفریقا، نرسیده چهارراه جهان کودک ...

اتوبان صدر، خیابان کامران ...

خیابان آفریقا، کو ...

بلوار آفریقا, خیابان ...

1. مرکز تجاری تایوان

اتاق بازرگانی تایوان در ایران

خیابان آفریقا، خیابان فرزان ...

1. مرکز تجاری کره (کترا)

خدمات بازرگانی

محمودیه، خیابان ج، پ ...