عنوان گروه شغلی

1. بانک خاورمیانه

خدمات بانکی

خیابان احمد قصیر (بخارس ...

خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، ...

خیابان وزراء (خالداسلامبولی), ...

بزرگراه شهید حقانی, بین دیدار شما ...

1. قطر نشنال بانک

بانکداری، دفتر نمایندگی بانک قطر

چهارراه جهان کودک، ساخت ...