عنوان گروه شغلی

1. جهاد دانشگاهی

ساخت واگن ژنراتور، رکتیفایرهای پست ترکشن مترو، سیستم رانش، قطعات ترمز، سیستم کنترل تردد

خیابان انقل ...

1. سازمان جهاد دانشگاهی تهران

تولید تجهیزات تولید محصول آموزش پژوهش

بلوار کشاورز، بین خیابا ...