عنوان گروه شغلی

خیابان شریعتی، روبروی خیابان بهار شیراز ...

خیابان کارگر شمالی، چهارراه فاطمی، ...

خیابان شهید شیرودی، ...

بزرگراه همت، بین شیخ فضل اله و چمران، ...

خیابان آزادی، خیابان ...

نواب شمالی، مجتمع ادارات، ...

میدان غدیر، سازمان مرکزی دانشگاه علو ...

1. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آموزشی، بهداشتی، درمانی و خدماتی

شهرک دانشگاه سلامت، انتهای بلو ...