عنوان گروه شغلی

1. سازمان جهاد دانشگاهی تهران

تولید تجهیزات تولید محصول آموزش پژوهش

بلوار کشاورز، بین خیابا ...

1. مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

پذیرش و آموزش دانشجویان آموزش عالی منتخب شده از طریق سازمان سنجش و صدور مدرک در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد، فعالیت در امور پژوهشی

خمینی شهر، بلوار پردی ...