عنوان گروه شغلی

دروازه دولت، خیابان با ...

خیابان عاشوری، خ ...

خیابان امام خمینی، حد فاصل ...

بلوار دارالقرآن ...

میدان سعدی، خیابان سعد ...

میدان شهید بابای ...

بلوار امین، جنب ص ...

حد فاصل چهارراه کاظمی و ...

میدان امام خمینی، ...

خیابان شهید شیرو ...

میدان فردوسی، خیابان ...

چهارراه فرهنگیان، جنب ...