عنوان گروه شغلی

1. جهاد نصر خراسان

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های زیربنایی و عمرانی شامل راهسازی، تونل، آبیاری، زهکشی، سدهای خاکی، بتنی، خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تأسیسات جانبی، ساختمان به روش های EPCF,EPC,PC,C,E و..

قاسم آباد، بلوا ...

1. خدمات مهندسی آب و خاک کشور

مشاوره و پیمانکاری در رشته آب، رشته کشاورزی، رشته راه و ترابری، رشته تأسیسات و تجهیزات، رشته ساختمان و ابنیه، رشته کاوشهای زیرزمینی، رشته صنعت و معدن، محیط زیست، نقشه برداری و سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS