عنوان گروه شغلی

1. آذر آلکو

تولید شمش آلیاژ آلومینیوم

شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا 2، ...

1. آلومینات

تولید پروفیل های سخت صنعتی و ساختمانی در کلیه گروه های آلیاژی، تولید انواع شمش آلیاژی آلومینیوم در گروه های متفاوت آلیاژی، انجام عملیات حرارتی در کلیه گروه آلیاژی

خیابان آفریقا، کوچه گلفام ...

1. آلومینیوم ایران (ایرالکو)

تولید انواع آلیاژهای ریخته گری و کارپذیر از جمله شمش های هزار پوندی، پنجاه پوندی، اسلب، تی بار و بیلت

کیلومتر5 جاده قم، ...

1. روان گداز پردیس

تولید شمش آلومینیوم

کیلومتر 15 جاده تهران، ان ...

1. صنایع آلومینیوم ماندگار

پوشش های سطحی آلومینیوم

بلوار جرجان، ...

1. صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان

بازرگانی و تولید انواع شمش آلومینیوم

شهرک صنعتی گلپایگان، ...