تعرفه آگهی در سایت

تعرفه آگهی در سایت

آگهی در صفحات اول سایت
  • 5 نوار بالای صفحه برای یک سال
80/000/000 ریال
آگهی درگروه های 56 گانه
  • برای یک سال
30/000/000 ریال
ثبت لوگو یا عکس
  • برای یکسال درصفحه هر شرکت
3/500/000 ریال