نمایش اطلاعات

گروه مهندسین مشاور رسا

مرکز یک : پژوهش های رسا، مرکز دو : حیطه مدیریت کیفیت، مهندسی فروش و بازاریابی، بهبود عملکرد منابع انسانی، مدیریت پروژه، مرکز سه : مدیریت پیمان، مؤسسه عالی آموزش مدیریت رسا
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید