نمایش اطلاعات

توسعه فناوری مافوق صوت

تولید و فرآوری مواد نانو متری، همگن سازی مخطول ها و محلول ها، تسریع واکنش های شیمیایی، تجزیه سلولی و...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید