نمایش اطلاعات

زریز

انواع نمونه های استاندارد و کالیبره، برای همه روش های آزمایشگاهی، ارائه دستگاه های آزمایشگاهی کوانتومتر، تعمیرات، نصب و راه اندازی و کالیبراسیون دستگاه های XRF و کوانتومتر ARL، آنالیز گاز در فلزات
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید