نمایش اطلاعات

خانه کیفیت تهران (THQ)

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مهندسی کیفیت و ...، تولید و خدمات ناب، مدیریت و بهره وری، استانداردها و سیستمهای مدیریت،انجام پروژه های تحقیقاتی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، تألیف و ترجمه کتب مرتبط و...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید