عنوان گروه شغلی

چهارراه دولت آباد، اب ...

چهارراه ولیعصر، بلوار شهید ب ...

خیابان شهید لواسانی، ...

1. اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان

اداره کل تأمین اجتماعی

خیابان گلسار، ...

1. اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی

اداره کل تأمین اجتماعی

انتهای خیابان قائم مقام فراها ...

خیابان عباس آباد، مق ...

خیابان آیت اله کاش ...

بلوار امام خمینی، حدفاصل چه ...

خیابان امام خمینی غربی، حد ف ...

خیابان هنرجو، رو ...

بلوار جانبازان، سه راه جهاد کشاور ...

بلوار شهید عباس ...

بلوار شهید بهشتی، سه راه 22 ب ...

1. اداره کل تأمین اجتماعی هرمزگان

اداره کل تأمین اجتماعی

بلوار امام خمینی، بع ...

میدان امامزاده عب ...

1. اداره کل تأمین اجتماعی یزد

اداره کل تأمین اجتماعی

سه راه حکیمیان ...

بلوار مدرس، روبروی ...

بلوار طالقانی شم ...

1. سازمان تأمین اجتماعی لرستان

سازمان تأمین اجتماعی

خرم آباد، میدان شاپور خو ...

خیابان آزادی، جنب ...