عنوان گروه شغلی

خیابان آزادی، ابتدای ضلع غربی روگذر ا ...

ابتدای جاده باخر، روبر ...

چهارراه دوم، کوچه مشکی، نبش کو ...

میدان دانشجو، خیابان ...

فریمان، خیابان شهید رجایی، خیا ...

تاکستان، انتهای بلوار امام خ ...

حکیمیه، خیابان سازمان آب، بلوار شهید ...

انتهای اتوبان شهید همت، بعد از دانشگاه علوم انتظامی ...

ارسنجان، بلوار دانشگاه، ...

بلوار معلم، پشت مدرسه شبانه روزی امام رض ...

بوئین زهرا، جاده ساوه، بین بیمارستا ...

نهبندان، انتهای بلوار دانشگاه، ...